Kajaanin Kuvataiteilijat ry

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kajaanin Kuvataiteilijat ry.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

yhteyshenkilö

Yhdistyksen sihteeri

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin

käyttötarkoitus)

Jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedotus

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten osoite- ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenten jäsensopimuksen teon yhteydessä ilmoitta-

mat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tieto-

jen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulko-

puolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Eu:n tai

Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Eu:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat

rekisterissä olevat tiedot

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toi-

mittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva

pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenki-

lölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja

vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tie-

doissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekiste-

riin.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oi-

keudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tieto-

jen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee

tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan

suostumukseen.

Tietojen aiemmin annetun suostumuksen peruuttami-

sen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu

asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioi-

den yhteyshenkilölle.

Uusimmat kommentit

26.01 | 11:23

Hei Ritva Juhani Visapää Helsingistä otti yhteyttä ja hänellä on yksi Ri...

03.01 | 19:19

New old looks 👀

21.03 | 16:37

Hei Ritva Risto Kivi oli isäni lapsuudenystävä ja hyvä kaveri koko eläm...

05.11 | 18:48

Hei! Nimi ei ole minulle tuttu. Soita Paavo Makkoselle, jos h...